Dodaj do ulubionych | Ustaw jako startową


PROGRAM ZAJĘĆ REKREACYJNO - SPORTOWYCH Z OYAMA KARATE
I Wstęp


Karate rozwinięto przeszło tysiąc lat temu jako forma walki, tj. pięści, łokci, kolan, stóp i głowy stało się szkołą hartowania charakterów, sposobem na doskonalenie cech psychicznych poprzez rygorystyczny trening fizyczny. Droga ta umożliwia osiągnięcie jedności ciała i ducha. Oprócz wzmocnienia ciała i poprawienia szybkości, siły, wytrzymałości i koordynacji, karate zwiększa pewność siebie czujność i samoświadomość. Uczy także zaufania - nie zarozumiałości czy zuchwałości, - ale głębokiego zaufania we własne siły, we własne zdolności postępowania wobec coraz bardziej agresywnego otaczającego nas świata. Program został opracowany i dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży ich poziomu rozwoju psychofizycznego. Drogę do realizacji programu wytyczyły doświadczenia oraz wiedza instruktorów z zakresu karate oraz z zakresu wychowania fizycznego.II Cele edukacyjne

2.1. Cele główne
1. Wyrobienie przekonania o potrzebie aktywności ruchowej - rekreacyjnej, zdrowotnej, sportowej w
    życiu codziennym.
2. Przekazanie takiego zasobu wiedzy i umiejętności, który umożliwi im racjonalny dobór środków do
    wszechstronnego rozwoju fizycznego.
3. Uświadomienie potrzeby prowadzenia zdrowego trybu życia i dbałości o prawidłową postawę ciała.
4. Wpajania postawy zgodnej z sentencją: "Karate nie jest sztuką agresji", poszanowania innych ludzi a w
    szczególności słabszych oraz niepełnosprawnych.


2.2. Cele szczegółowe
1. Harmonijny rozwój organizmu dziecka.
2. Kształtowanie pożądanych postaw osobowościowych.
3. Wyrobienie w uczniach poczucia własnej wartości.
4. Opanowanie podstawowych umiejętności objętych programem.
5. Opanowanie wiedzy z zakresu kultury wschodu, podstawowych zwrotów japońskich.
6. Przestrzeganie zasad dojo wraz z ceremonią dojo.
7. Wdrożenie do samokontroli i samooceny.
8. Zdobywać wiadomości dotyczące budowy i funkcjonowania ludzkiego organizmu oraz poznają zasady
    ochrony i doskonalenia zdrowia fizycznego i psychicznego.
9. Poznawanie umiejętności racjonalnego trybu życia, hartowani, uodparniania organizmu na ujemne
    wpływy środowiska.
III Zadania instruktorów

1. Dostarczać niezbędnych wiadomości oraz kształtować umiejętności z zakresu karate oraz wychowania
    fizycznego.
2. Wspomagać i ukierunkować rozwój osobowości ucznia zgodnie z ogólnie przyjętym systemem wartości
    w karate.
3. Motywować do dbałości o zdrowie własne i innych, szczególnie przestrzeganie zasady "fair play" w
    trakcie walk lub na zawodach sportowych.
4. Organizować warunki zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny, moralny oraz społeczny, uczenie
    zakładania kimona, wiązania pasa itp.
5. Szanować prawa dziecka oraz prawa człowieka.

IV Założenia organizacyjne

1. Zajęcia prowadzone są trzy razy w tygodniu po 90 min.
2. Zjecie odbywają się bez podziału na płeć do momentu, kiedy rozpoczynają się zajęcia o charakterze
    sportowym.
3. Zajęcia odbywają się z podziałem na grupy wiekowe oraz z podziałem na stopień posiadanych
    umiejętności w karate.
    a) dzieci i młodzież do lat 14 treningi rekreacyjne z elementami sportu
    b) młodzież powyżej lat 14 zajęcia sportowe z elementami rekreacji
4. Zajęcia odbywają się na:
    a) sali gimnastycznej
    b) na basenie
    c) na plaży
    d) na boisku
V Treści kształcenia

5.1. Kształtowanie cech motorycznych

5.1.1. Sprawność morfofunkcyjna
1. Różne formy aktywności ruchowej stymulujące funkcjonowanie układu krążenia i oddychania.
2. Ćwiczenia zwiększające ruchomość w stawach oraz wzmacniające układ kostno-stawowo-wiezadłowy.
3. Ćwiczenia wzmacniające różne grupy mięśniowe mające zapobiegać powstawaniu wad postawy.
4. Ćwiczenia hartujące i wzmacniające odporność organizmu.

5.1.2. Sprawność kondycyjna


szybkość

1. Wykonywanie różnorodnych ćwiczeń w krótkim czasie z maksymalną szybkością ( np.:biegi na dystansie
    10 - 60 m).
2. Starty z różnych pozycji, przyspieszenia na sygnał dźwiękowy lub wzrokowy.
3. Wykonywanie technik karate pojedynczo i w parach z maksymalną szybkością, z miejsca i w ruchu na
    sygnał instruktora (sensei- nauczyciel).
4. Gry i zabawy kształtujące szybkość.


siła


1. Ćwiczenia kształtujące i wzmacniające poszczególne grupy mięśniowe z pokonywaniem ciężaru
    własnego ciała, ze współćwiczącym oraz z dodatkowym obciążeniem poprzez zwisy, podpory, rzuty,
    wspinanie, dźwiganie, mocowanie, skoki, opady, skręty, wymachy, kopnięcia oraz uderzenia w
    przyrządy treningowe.
2. Ćwiczenia na przyrządach specjalistycznych.
3. Gry i zabawy o charakterze siłowym.


wytrzymałość


1. Biegi terenowe, zabawy o charakterze wytrzymałościowym, pływanie na dłuższych dystansach.
2. Ćwiczenia w parach, na workach i tarczach treningowych w dłuższych przedziałach czasowych.
3. Tory przeszkód ustawiane na sali sportowej jak i w terenie pokonywane metodą interwałową.
4. Gry zespołowe.


zwinność

1. Tory przeszkód 2.. Elementy gimnastyki sportowej i akrobatyki
3. Ćwiczenia walki umownej w parach wymagające zwinności.
4. Gry i zabawy o charakterze zwinnościowym.gibkość

1. Statyczne ćwiczenia gibkości indywidualnie i w parach
2. Dynamiczne ćwiczenia gibkości indywidualnie i w parach
3. Ćwiczenia kopnięć jako forma rozciągania (wymachy)
4. Ćwiczenia rozciągające przy pomocy przyrządów


koordynacja ruchowa

1. Ćwiczenia zwinnościowo - akrobatyczne, tory przeszkód, skoki
2. Ćwiczenia równoważne na podłożu, na odwróconej ławeczce, równoważni, ćwiczenia równowagi w
    parach.
3. Ćwiczenia rytmiczne, ćwiczenia łączenia technik ręcznych oraz nożnych.


5.1.3. Sprawność koordynacyjnaszybkość reakcji

1. Gry zręcznościowe
2. Naśladowanie ruchów partnera (techniki ręczne i nożne)
3. Szybkie reagowanie na sygnały dźwiękowe i wzrokowe
4. Zabawy na szybkość reakcji


kształtowanie orientacji


1. Podrzucanie i chwytanie przedmiotów, przyrządów, przewroty w przód i w tył, przyjmowanie
    określonych pozycji ciała z zamkniętymi oczami
2. Omijanie przeszkód stałych i będących w ruchu


kształtowanie czucia


1. Sztafety wahadłowe
2. Rzuty do celu stałego i ruchomego
3. Kopnięcia i uderzenia na celność w przyrządy
4. Ocena dystansu podczas walki umownej
5. Gry i zabawy zwiększające czucie i orientację
5.2. Kształtowanie umiejetności ruchowych , rekreacyjno- sportowych z zakresu karate

5.2.1. Wymagania egzaminacyjne dla dzieci i młodzieży do 14 lat
1. 10 Kyu:
    a) Przysięga dojo
    b) Liczenie po japońsku do 10-ciu
    c) Pozycja walki (kumie-no-kamae)
    d) Fudo-dachi
    e) Uchi-hachiji-dachi
    f) Seiken- ago- uchi
    g) Hiza geri chudan
    h) Kin geri
    i) Mae kage jodan

2. 9 Kyu junior:
    a) Zenkutsu dachi
    b) Humi ashi
    c) Okuri ashi
    d) Soto mawashi keage jodan
    e) Seiken tsuki (3strefy)
    f) Seiken chudan furi uchi/z gardą
    g) Seiken chudan shita uchi/z gardą
    h) Uraken ganmen uchi
    i) Wiązanie pasa

3. 9 Kyu senior:
    a) Musubi dachi
    b) Seiken tsuki (gyaku/oi)
    c) Uraken sayu uchi
    d) Seiken ago uchi
    e) Uchi mawashi keage jodan
    f) Kihon kata sono ichi

4. 8 Kyu junior:
    a) Kiba dachi
    b) Seiken soto uke
    c) Seiken gedan barai
    d) Ushiro geri chudan z fudo dachi
    e) Połączenie dwóch uderzeń seiken ago uchi (przedni - tylny)

5. 8 Kyu senior:
    a) Tate ken
    b) Mawashi geri chudan
    c) Ushiro geri z obrotem
    d) Połączenie:mae geri z ushiro geri chudan, mae geri z mawashi geri chudan, mawashi geri z
        ushiro geri chudan

6. 7 Kyu junior:
    a) Seiken jodan uke
    b) Seiken uchi uke
    c) Tettsui orosi uchi
    d) Tattsui hizo uchi
    e) Mawashi geri jodan
    f) Kihon kata sono ni
    g) Połączenie: mae geri jodan z ushiro geri chudan

7. 7 Kyu senior:
    a) Seiken jodan furi uchi
    b) Yoko geri chudan
    c) Kihon kata sono san
    d) Połączenia: seiken ago uchi z shita uchi, seiken furi uchi z seiken ago uchi, seiken ago uchi z
        seiken chuda furi uchi, seiken ago uchi z mawashi geri chudan, seiken ago uchi z ushiro geri chudan

8. 6 Kyu junior:
    a) Shuto sakotsu uchi
    b) Shuto sakotsu uchi komi
    c) Shuto hizo uchi
    d) Jun tsuki
    e) Kakato geri jodan
    f) Połączenie: seiken ago uchi z hiza geri chudan, seiken ago uchi z mae geri chudan,
        seiken ago uchi z seiken jodan furi uchi
    g) Tettsui yoko uchi z gardą

9. 6 Kyu senior:
    a) Seiken sanbon tsuki
    b) Shuto ganmen uchi
    c) Yoko geri gedan
    d) Wykroczne mae geri w okuri ashi
    e) Wykroczne mawashi geri w okuri ashi
    f) Kihon kata sono yon
    g) Połączenia: seiken jodan furi uchi z hiza geri jodan
    h) Walka z cieniem

10. 5 Kyu junior:
    a) Kake dachi
    b) Hiji age uchi
    c) Hiji jodan ate
    d) Kake geri jodan z han kiba dachi
    e) Mawashi geri gedan
    f) Obrony przed mawashi geri gedan
    g) Kumie no kata tsuki to uke
    h) Walka z cieniem
    i) Kokutsu dachi
    j) Shuto uke

11. 5 Kyu senior:
    a) Sanchin dachi
    b) Kake geri jodan
    c) Połączenia: hidari seiken ago uchi z migi seiken chudan shita uchi z hidari seiken chudan shita uchi,
        migi seiken ago uchi z hidari seiken chudan shita uchi z migi seiken chudan shita uchi
    d) Kumite no kata tsuki to uke w parach
    e) Kihon kata sono go
    f) Kumie z tarczą:2x1minuta

12. 4 Kyu junior:
    a) Neko ashi dachi
    b) Sanchin dachi, chodzenie w pozycji w przód tył
    c) Shotei jodan uchi
    d) Hiji jodan ate z gardą
    e) Mae hiza geri gedan
    f) Ushiro geri jodan
    g) Soto mawashi hiza geri
    h) Kumie z tarczą: 3x1minuta

13. 4 Kyu senior:
    a) Mostek
    b) Ibuki
    c) Morowe tsuki
    d) Ushiro mawashi geri jodan
    d) Kihon sono roku
    e) Połączenie: mawashi geri jodan z ushiro mawashi geri jodan
    f) Pady: boczny, w przód, w tył
    g) Kumie z tarczą: 4x1minuta

14. 3 Kyu junior:
    a) Seiken mawashi uchi
    b) Kaiten tettsui yoko uchi
    c) Shuto uchi uchi
    d) Uchi orosi kakato geri jodan
    e) Soto orosi kakato geri jodan
    f) Kihon kata sono shichi
    g) Przewroty: w przód, w tył
    h) Kumie zadaniowe: 5x1minuta

15. 3 Kyu senior:
    a) Kihon kata sono Haich
    b) Połączenie: mae geri jodan z mawashi geri jodan z ushiro mawashi geri jodan
    c) Kumie zadaniowe: 6x1minuta

16. 2 Kyu junior
    a) Tonfa kihon sono ichi
    b) Bo kihon sono ichi
    c) Kumie zadaniowe: 8x1minuta

17. 2 Kyu senior:
    a) Tonfa kihon sono ni
    b) Tonfa kihon sono san
    c) Bo kihon sono ni
    d) Kumie zadaniowe: 10x1minuta


5.3. Przekazywanie wiadomosci


Organizacja zajęć ruchowych


1. Zasady bezpiecznej organizacji zajęć
2. Zasady i etykieta dojo
3. Pomoc i asekuracja w czasie ćwiczeń
4. Terminologia dotycząca technik karate oraz nazewnictwa
5. Zachowania wobec innych sempai (uczniowie)Wpływ aktywności ruchowej na organizm człowieka a w szczególności zajęć karate


1. Metody relaksacji i oddychania w trakcie i po treningu karate
2. Hartowanie organizmu
3. Sposoby spędzania czasu wolnego
4. Wypoczynek czynny i bierny
5. Aktywność ruchowa w czasie menstruacji
6. Zmiany zachodzące w organizmie pod wpływem zajęć karate
7. Higiena ciała po zajęciach
8. Prawidłowy strój do ćwiczeń – kimono
9. Pokonanie lęku
10. Ochrona przed zagrożeniami naturalnymi i cywilizacyjnymiMobilizacja do zachowań pozazdrowotnych


1. Kształtowanie postaw międzyludzkich w odniesieniu do bezpieczeństwa
2. Przygotowanie psychiczne dzieci do łatwiejszego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym
3. Racjonalne odżywianie jako niezbędny element prawidłowego funkcjonowania organizmu
4. Zajęcia karate jako alternatywa dla wszelkiego rodzaju używekBezpieczeństwo na zajęciach karate


1. Zasady bezpiecznego wykonywania ćwiczeń
2. Dostosowanie obciążeń treningowych do wieku i możliwości dzieci
3. Bezpieczne posługiwanie się sprzętem sportowym
4. Zachowanie się na dojo
5. Prawidłowe przygotowanie organizmu do wysiłku fizycznego(fizjologiczna rola rozgrzewki)
6. Pierwsza pomoc w niektórych urazach
7. Obowiązkowe ochraniacz podczas ćwiczeń kontaktowych ( głowa, dłonie, krocze, u dziewcząt
    hogo-ochraniacz piersi, podudzia)
8. Przed walką zadaniową udzielanie informacji na temat nie dozwolonych miejsc ataku
9. Kontrola stanu zdrowia poprzez regularne badania lekarza sportowego oraz zgoda na zajęcia
    rekreacyjno-sportowe, zgoda rodzicówRozwój motoryczny i somatyczny


1. Pojecie zdolności motorycznej
2. Sposób diagnozowania motoryki
3. Sposoby wspomagania cech motorycznych
4. Samoocena i samokontrola sprawności motorycznej
5. Ćwiczenia wzmacniające i poprawiające prawidłową postawęHistoria i tradycja karate


1.Idea karate oraz historia
2. Twórca Świtowego Oyama Karate
3. Sylwetki wybitnych zawodników karate
4. Rodzaje zawodów w karate
5. Obraz karate w Polsce


5.4. Działania wychowawczeKształtowanie pożądanych postaw wobec:

Zdrowia

1.Higiena osobista
2. Racjonalne żywienie
3. Prawidłowa postawa ciała
4. Aktywny wypoczynek
5. Zwalczanie nałogówSprawności fizycznej


1. Dbanie o rozwój sprawności fizycznej
2. Umiejętność oceny stanu własnych umiejętności karate oraz sprawności fizycznejKarate


1. Rozbudzanie zainteresowań sportowych z zakresu karate
2. Kształtowanie prawidłowych postaw podczas udziału w widowiskach sportowych
3. Kształtowanie postawy zdyscyplinowanej a jednocześnie aktywnej
4. Szacunku dla miejsca zajęć
5. Szacunku do starszych stopniem oraz tradycji karate
6. Poszanowania wartości ludzkich, pomoc słabszym oraz tolerancji dla ćwiczących inne style walki
VI Procedury osiągania celów

1.W realizacji programu opartego na 4,5 godz. tygodniowo, należy na każdych zajęciach w miarę
    możliwości dobierać treści z zakresu jaki obowiązywać będzie na następnym egzaminie
2. Metody i formy dostosowywać do faktycznych możliwości rozwojowych i potrzeb wychowanków
3. Dobór środków uzależniać od stopnia opanowania umiejętności z zakresu karate
4. Należy uwzględnić potrzeby uczniów o słabej kondycji ruchowej, problemami z nadwagą i innymi
    chorobami np. z cukrzycą
5. Zajęcia karate prowadzić tak , by zapewnić uczniom bezpieczeństwo
6. Motywować wychowanków do większej pracy
7. Stawiać przed dziećmi różnorodne zdania
8. Wprowadzać do zajęć w formie zabawy współzawodnictwa
9. Spójnie merytorycznie i logicznie przekazywać informacje teoretyczne i praktyczne.


VII Założone osiągnięcia Sempai (ucznia)

1.Osiąga wymagane stopnie w karate zgodnie z harmonogramem zdawania egzaminu na stopnie w karate
2. Promuje i stosuje aktywność fizyczną oraz zdrowy styl życia
3. Potrafi opisać wpływ ćwiczeń na własne ciało i rozwój fizyczny
4. Wykazuje się samodzielnością w indywidualnych ćwiczeniach karate
5. Umie dobrać i samodzielnie przeprowadzić ćwiczenia przygotowujące do wysiłku
6. Zna zasady i rozumie potrzebę higieny osobistej
7. Zna i przestrzega etykiety dojo
8. Prezentuje prawidłową postawę wobec słabszych oraz wobec starszych stopniem
9. Uczestniczy aktywnie w zawodach karate oraz podwyższa świadomie swoje umiejętności z zakresu
    karate
10. Umie udzielić pierwszej pomocy w nagłych wypadkach


Przysiega DOJO

Będziemy ćwiczyć nasze serca i ciała dla osiągnięcia silnego ducha. Będziemy dążyć do opanowania sztuki karate aby nasze ciało i zmysły stały się doskonałe. Będziemy przestrzegać zasad grzeczności, poszanowania starszych i powstrzymywać się od gwałtowności. Za wyjątkiem koniecznej obrony zagrożonego życia lub zdrowia nie będziemy stosować sztuki karate poza Dojo, osu.
Darłowski Klub
OYAMA KARATE

Oficjalny sponsor:
P.P.H.T.
Tadeusz i Krystyna
Banaś

Adres klubu:
ul. Zwycięstwa Os. 6/4
76- 150    Darłowo
tel.  94-555-5555


darłowo
Patronat medialny
statystyki strony

Główna | Aktualności | Statut | Nabór | Treningi | Historia | Galeria | Gadżety | Linki | Kontakt

realizacja: W. Jany
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2007 Darłowski Klub Oyama Karate