Dodaj do ulubionych | Ustaw jako startową


STATUT DARŁOWSKIEGO KLUBU OYAMA KARATE
Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny


§ 1

Stowarzyszenie jest Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej i nosi nazwę Darłowski Klub Oyama Karate i zwane jest w treści niniejszego statutu "Klubem".§ 2

Terenem działania Klubu jest obszar Województwa Zachodniopomorskiego, a siedzibą Miasto Darłowo.§ 3

Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą - Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.§ 4

1. Klub posiada osobowość prawną.
2. Klub może tworzyć jednostki regulaminowe działające w ramach Klubu.§ 5

1. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Dla realizacji określonych celów
    statutowych Klub może zatrudniać pracowników.
2. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.§ 6

1. Klub może być członkiem organizacji i stowarzyszeń dalekowschodnich sztuk i sportów walki oraz innych
    stowarzyszeń kultury fizycznej.
2. Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz ogólnokrajowych
    związków sportowych.§ 7

1. Klub może używać pieczęci, posiadać odznakę organizacyjną oraz wydawać komunikaty, zgodnie z
    obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Wzór odznaki jest zatwierdzany przez Zarząd Klubu.
Rozdział 2
Cele klubu§ 8

1. Celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania
    Klubu oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną.
2. Klub realizuje swoje cele przez :
1) współdziałanie z władzami sportowymi państwowymi i samorządowymi w celu zapewnienia członkom
    właściwych warunków do uprawiania sportu,
2) uczestniczenia w zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej,
3) organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,
4) prowadzenie działalności szkoleniowej,
5) sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu,
6) prowadzenie innych zadań i przedsięwzięć w celu realizacji zadań statutowych.

Rozdział 3
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki§ 9

Członkowie Klubu dzielą się na :
1) zwyczajnych
2) uczestników
3) honorowych
4) wspierających§ 10

1. Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletnie osoby fizyczne przyjęte przez Zarząd Klubu na podstawie
    pisemnej deklaracji.
2. Członkami uczestnikami mogą być osoby fizyczne niepełnoletnie -za zgodą rodziców lub opiekunów
    prawnych na podstawie pisemnej deklaracji w trybie określonym w ust. 1.
3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla realizacji statutowych celów
    Klubu.Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Klubu na wniosek Zarządu.
4. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne przyjęte przez Zarząd Klubu na
    podstawie pisemnej deklaracji finansowego bądź rzeczowego wspierania Klubu.§ 11

1. Członkowie zwyczajni maja prawo :
a) wybierać i być wybieranym do władz Klubu oraz posiadają głos stanowiący,
b) uczestniczyć w imprezach sportowych oraz szkoleniowych na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,
c) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz oraz oceniać ich działania,
d) korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Klubu,
e) nosić odznakę z godłem Klubu oraz posiadać legitymację członkowską.
2. Członkowie- uczestnicy mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego
    prawa wyborczego
3. Członkowie honorowi mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego
    prawa wyborczego
4. Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa
    wyborczego§ 12

Członkowie Klubu obowiązani są do :
1) aktywnego udziału w realizacji statutowych celów i zadań Klubu,
2) przestrzegania statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz Klubu,
3) stałego podnoszenia poziomu sportowego,
4) udziału w imprezach sportowych organizowanych przez klub,
5) regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie
6) członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej.§ 13

1. Członkostwo Klubu ustaje w przypadku :
a) wystąpienia członka z Klubu zgłoszonego na piśmie,
b) rozwiązania się stowarzyszenia,
c) wykluczenia przez Zarząd w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu.
d) śmierci członka zwyczajnego
2. Członek nie wywiązujący się obowiązków statutowych może być pozbawiony członkostwa przez
    wykreślenie z listy członków w drodze uchwały Zarządu.
3. Od decyzji o wykluczeniu przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 30
     dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale

Rozdział 4
Władze Klubu§ 14

Władzami Klubu są :
1. Walne Zebranie
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna§ 15

Kadencja władz Klubu trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.§ 16

1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie zwoływane przez Zarząd co roku jako sprawozdawcze i co
     4 lata jako sprawozdawczo - wyborcze.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy :
a) uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu się Klubu oraz w
     sprawach majątkowych,
b) wybór Zarządu i Komisji rewizyjnej,
c) uchwalanie głównych kierunków programów działania Klubu,
d) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz,
e) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia, wykreślenia lub zawieszenia w
     prawach członka,
g) rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Klubu.
h) uchwalanie wysokości składki członkowskiej i innych opłat na rzecz Klubu§ 17

W Walnym Zebraniu biorą udział :
1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni Klubu,
2) z głosem doradczym - członkowie uczestnicy, honorowi i wspierający oraz zaproszeni goście.§ 18

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 50% ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków w drugim terminie.§ 19

1. Walne Zebranie zwołuje Zarząd Klubu.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na skutek :
a) uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów,
b) wniosku Komisji Rewizyjnej,
c) wniosku zgłoszonego przez co najmniej 1 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w terminie miesiąca od zgłoszenia wniosku
    lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków co najmniej na
    2 tygodnie przed terminem Walnego Zebrania.§ 20

Zarząd jest organem władzy Klubu działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami.§ 21

Zarząd składa się z 4 - 6 osób wybranych przez Walne Zebranie.§ 22

Do kompetencji Zarządu należy :
1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
2. realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania
3. kierowanie całokształtem działalności Klubu,
4. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania,
5. uchwalanie planów działania i planów finansowych,
6. zwoływanie Walnych Zebrań
7. powoływanie jednostek regulaminowych, komisji problemowych zatwierdzanie ich regulaminów,
8. przyjmowanie, zawieszanie, wykreślanie oraz wykluczanie członków Klubu.§ 23

W razie ustąpienia Prezesa Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa, który pełni funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego.§ 24

1. W przypadku naruszenia postanowień statutu, regulaminów innych postanowień obowiązujących w
    Klubie - Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na członków Klubu.
2. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin dyscyplinarny uchwalony przez
    Zarząd.
3. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności.
4. Od decyzji Zarządu o ukaraniu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni
    od daty otrzymania zawiadomienia o ukaraniu.§ 25

1. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy przewodniczący Walnego
    Zebrania .
2 . Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, 1-2 wiceprezesów, skarbnika, sekretarza, a pozostałym
    członkom może przydzielić do realizacji określone funkcje.
3. Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządu i jego organów określają regulaminy uchwalone
    przez Zarząd§ 26

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3- 5 osób, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego,
    sekretarza.
2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę statutowej i finansowo -
    gospodarczej działalności Klubu.
3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu sprawozdanie ze swojej działalności oraz posiada
    wyłączne prawo stawiania wniosków sprawach absolutorium dla Zarządu.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i
    żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w
    posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.§ 27

1. W przypadku ustąpienia członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo
    uzupełniania składu.
2. Liczba członków władz pochodzących z uzupełnienia nie może przekroczyć 1/3 liczby członków
    pochodzących z wyboru.

Rozdział 5
Majątek i fundusze Klubu§ 28

1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusz Klubu składają się :
a) składki członkowskie,
b) wpływy z zawodów organizowanych przez Klub (z uwzględnieniem postanowień § 5 ust. 2),
c) darowizny, spadki, zapisy, dotacje i środki pochodzące z innej działalności statutowej Klubu§ 29

Do ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch osób : prezesa lub wiceprezesa oraz sekretarza lub skarbnika .

Rozdział 6
Postanowienia końcowe§ 30

Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych Klubu i wymaga zatwierdzenia przez organ rejestracyjny.§ 31

1. Rozwiązanie się Klubu następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie większością
    2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych Klubu.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu powinna określać przeznaczenie majątku Klubu.

Darłowski Klub
OYAMA KARATE

Oficjalny sponsor:
P.P.H.T.
Tadeusz i Krystyna
Banaś

Adres klubu:
ul. Zwycięstwa Os. 6/4
76- 150    Darłowo
tel.  94-555-5555


darłowo
Patronat medialny
statystyki strony

Główna | Aktualności | Statut | Nabór | Treningi | Historia | Galeria | Gadżety | Linki | Kontakt

realizacja: W. Jany
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2007 Darłowski Klub Oyama Karate